FINANCIELE REGELING

 

FINANCIËLE ORGANISATIE LOOPGROEP ROAD RUNNERS ZEIST:

 1. Road Runners Zeist (hierna aangeduid met "RRZeist") heeft een informele structuur: RRZeist is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72488549.
 2. De leden van RRZeist vinden het daarom noodzakelijk om over een adequate financiële organisatie een regeling te treffen. Zij hebben de volgende afspraken gemaakt.
 3. De contributie van onze leden is de belangrijkste bron van inkomsten van RRZeist.
 4. Elk lid van RRZeist is daarom verantwoordelijk voor het volledig en bijtijds voldoen van zijn/haar contributie.
 5. De contributieverplichting voor het eerste halfjaar (het voorjaarsseizoen) geldt vooraf per 1 januari en het tweede halfjaar (het najaarsseizoen) per 1 juli tenzij het lid zich vóór 30 november c.q. 31 mei daaraan voorafgaand schriftelijk heeft afgemeld.
 6. Na overleg met en goedkeuring van de penningmeester is een andere betalingsregeling mogelijk.
 7. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Indien een lid niet bijtijds voldoet aan zijn/haar contributieverplichting kan hij/zij niet deelnemen aan de training: geen contributie, geen training.
 8. Binnen de financiële regeling houden wij als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven een continuïteitsreserve aan. De omvang van deze reserve is gebaseerd op de organisatiekosten van het verslagjaar.
 9. De leden van RRZeist zijn mede verantwoordelijk voor de financiële positie van RRZeist. Ter bewaking van de financiële organisatie en de verantwoordelijkheid ervoor geldt een procedure. Eén van de leden voert de financiële administratie.  Twee (andere) leden controleren 2 maal per jaar - bij voorkeur per 1 januari en 1 juli; deze administratie
 10. De leden wijzen uit hun midden deze controlerende leden aan. Zij kunnen maximaal gedurende twee achtereenvolgende jaren de functie van controlerend lid uitoefenen. ·Van hun bevindingen doen deze leden verslag aan de overige leden middels de nieuwsbrief / mailing.
 11. De overige leden kunnen binnen een maand aan deze twee controlerende leden nadere toelichting vragen over het verslag.
 12. Indien het verslag en eventuele nadere vragen van de overige leden geen aanleiding zijn om het gevoerde financiële beleid ter discussie te stellen, wordt het lid dat de administratie verzorgt décharge verleend.
 13. De 2 controlerende leden melden dat in de eerstvolgende nieuwsbrief. Indien er wel aanleiding is om kritiek te uiten op het gevoerde financiële beleid roepen de 2 controlerende leden de overige leden bijeen, om verdere stappen te bespreken.
 14. Aanvaarding van deze regeling is één van de voorwaarden om lid van de Loopgroep Road Runners Zeist te kunnen zijn.

 

   Bijgewerkt  04-07-2021

 

 

 

bijgewerkt januari 2014 en geldig tot nadere order.